ALV 21 november as
Terug
8 November

ALV 21 november as

Nieuws afbeelding

Beste AHC-ers,

Namens het bestuur van A.H.C. nodig ik alle leden, vrijwilligers en begunstigers van harte uit om de najaarsvergadering bij te wonen op:

Woensdag 21 november 2018
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: clubhuis AHC

De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:

1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling notulen vorige ALV
3. Mondelinge toelichting op het jaarverslag 2017/2018
4. Financieel verslag van de penningmeester over het boekjaar 2017/2018
5. Verslag van de kascommissie
6. Voorstel van goedkeuring van de jaarrekening over 2017/2018 en decharge van het bestuur
7. Voorstel van goedkeuring van de begroting 2018/2019
8. Status accommodaties (clubhuis en velden)
9. Presentatie Jeugdplan
10. Voorstel tot benoeming van (nieuwe) bestuursleden:
   a. Alexander Bloembergen tot voorzitter
   b. Maus Eijsink tot bestuurslid hockeyzaken senioren
11. Wvttk en rondvraag
12. Sluiting

De concept notulen van de vorige ALV, het financieel jaarverslag 2017/2018, het voorstel voor de begroting 2018/2019 en het verslag van de kascommissie kunt u binnenkort vinden op het besloten deel van de website van AHC.

De ALV begint om 20.00 uur in het clubhuis, waar de koffie en thee vanaf 19.30 uur klaar zal staan.

Toegang en stemrecht
Toegang tot de ALV hebben alle leden, juniorleden, de wettelijke vertegenwoordigers van juniorleden, alsmede alle door de vereniging toegelaten donateurs en vrijwilligers. Stemrecht komt toe aan ieder seniorlid, iedere wettelijke vertegenwoordiger van een juniorlid die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt (waarbij ieder juniorlid één stemrecht heeft), ieder G-hockeylid, ieder LG-hockeylid, ieder trimlid, ieder erelid, ieder lid van verdienste en ieder bestuurslid die niet uit de leden is benoemd hebben één stem. Donateurs en vrijwilligers hebben geen stem.

Met sportieve groet,

Rolf Meijneke
Namens uw bestuur