Uitnodiging ALV 27 maart 2019
Terug
15 Maart

Uitnodiging ALV 27 maart 2019

Nieuws afbeelding

Beste AHC-ers,

Namens het bestuur van A.H.C. nodig ik alle leden, vrijwilligers en begunstigers van harte uit om de voorjaars algemene ledenvergadering bij te wonen op:

Woensdag 27 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: clubhuis AHC

Financiële verantwoording 2017/2018
Deze ALV zal in het teken staan van de financiële cijfers over het boekjaar 2017/2018. Deze cijfers had het bestuur reeds tijdens de vorige ALV op 21 november 2018 met jullie willen bespreken, maar op dat moment bleken de cijfers niet op tijd gereed te zijn. Het bestuur dacht op dat moment op korte termijn een nieuwe ALV uit te kunnen roepen, maar heeft daarbij onderschat hoeveel tijd er nog nodig zou zijn met het gereed maken van de cijfers. Als oorzaak kan in de eerste plaats onder meer genoemd worden de wens om de debiteurenstand en de afname van de horeca-omzet tot op een gedetailleerder niveau in kaart te brengen en te verklaren. In de tweede plaats heeft het voorbereiden op de eventuele samenvoeging van de AHC financiën met die van de Stichting meer tijd gekost dan voorzien. Daarbij waren we ook afhankelijk van de cijfers en het jaarverslag van de stichting die op dat moment nog niet gereed waren. Tot slot was er de wens om de toename van de onderhoudskosten te verklaren en de gevolgen daarvan in kaart te brengen in een 5-jaren onderhoudsplan. In al deze punten heeft het bestuur de afgelopen maanden echter veel tijd en energie gestoken en we zijn verheugd dat we nu eindelijk de cijfers kunnen presenteren aan de ALV.

Vacature penningmeester
Op de website staat reeds enige tijd een vacature voor penningsmeester. Het koste onze huidige penningmeester te veel tijd om deze functie naast de functie van wedstrijdsecretaris er bij te doen. Helaas heeft zich tot op heden niemand gemeld voor de vacature. Het bestuur is evenwel verheugd om te melden dat Jan Geerkens op verzoek van het bestuur zich bereid heeft gevonden om de functie van Els Vos over te nemen. Het bestuur draagt hierbij Jan Geerkens voor benoemd te worden tot penningmeester. Jan Geerkens is de partner van Els en tevens vader van vijf kinderen waarvan er nog 1 bij AHC hockeyt. Jan zal zich op te ALV nader aan u voorstellen.Onverminderd deze voordracht door het bestuur kunnen leden uiteraard ook zelf een penningmeester voordragen. Een voordracht dient door 10 of meer leden vóór de aanvang van de ALV bij het bestuur worden ingediend, tezamen met een schriftelijke of elektronische verklaring van de kandidaat dat hij de benoeming zal aanvaarden. Dit alles overeenkomstig de procedure zoals vastgesteld in artikel 9 van de statuten van AHC (te vinden op het besloten deel van de website).Agenda

De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:
1. Opening en mededelingen
2. Vaststelling notulen vorige ALV van 21 november 2018
3. Financieel verslag van de penningmeester over het boekjaar 2017/2018
4. Verslag van de kascommissie
5. Voorstel van goedkeuring van de jaarrekening over 2017/2018 en decharge van het bestuur
6. Voorstel van goedkeuring van de begroting 2018/20197. Voorstel tot benoeming van (nieuwe) bestuursleden: de heer Jan Geerkens tot penningmeester
8. Wvttk en rondvraag
9. Sluiting

De concept notulen van de vorige ALV, het financieel jaarverslag 2017/2018, het voorstel voor de begroting 2018/2019 en het verslag van de kascommissie kunt u binnenkort vinden op het besloten deel van de website van AHC. De ALV begint om 20.00 uur in het clubhuis, waar de koffie en thee vanaf 19.30 uur klaar zal staan.

Toegang en stemrecht
Toegang tot de ALV hebben alle leden, juniorleden, de wettelijke vertegenwoordigers van juniorleden, alsmede alle door de vereniging toegelaten donateurs en vrijwilligers. Stemrecht komt toe aan ieder seniorlid, iedere wettelijke vertegenwoordiger van een juniorlid die de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt (waarbij ieder juniorlid één stemrecht heeft), ieder G-hockeylid, ieder LG-hockeylid, ieder trimlid, ieder erelid, ieder lid van verdienste en ieder bestuurslid die niet uit de leden is benoemd hebben één stem. Donateurs en vrijwilligers hebben geen stem.

Met sportieve groet,
Namens uw bestuur